اطلاعات شخصی
خدمت وظیفهوضعیت سلامتی
تحصیلات
ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نوع دانشگاه نام و محل موسسه آموزشی تاریخ شروع تاریخ پایان معدل کل

برای افزودن مدارک تحصیلی، کلید افزودن را فشار دهید

ادامه تحصیل

سوابق شغلی
ردیف عنوان شغل نام محل کار از تاریخ تا تاریخ علت تغییر شغل

برای افزودن سوابق شغلی، کلید افزودن را فشار دهید

سوابق آموزشی
ردیف عنوان دوره تدریس شده مدت زمان تدریس محل تدریس نام محل

برای افزودن سوابق تدریس، کلید افزودن را فشار دهید

دوره های آموزشی تخصصی طی شده
ردیف عنوان دوره مدت زمان آموزش محل آموزش نام محل

برای افزودن سوابق آموزشی، کلید افزودن را فشار دهید

آشنایی با زبانهای خارجی
ردیف نام زبان خواندن نوشتن درک مطلب/ترجمه مکالمه

برای افزودن مهارت زبانهای خارجی، کلید افزودن را فشار دهید

آثار (مقالات ، ترجمه و تالیف)
ردیف عنوان نوع اثر سال انتشار دامنه انتشار نام ناشر

برای افزودن آثار، کلید افزودن را فشار دهید

مهارتهای شغلی (به ترتیب درجه مهارت درج گردد)
ردیف عنوان مهارت میزان مهارت

برای افزودن مهارتهای فنی خود، کلید افزودن را فشار دهید

درخواست برای شغل
ردیف واحد سازمانی مهارت مورد نیاز ملاحظات

برای افزودن موقعیت شغلی بر اساس آگهی استخدام، کلید افزودن را فشار دهید

شرایط کاری
معرف ( شناخته شده توسط شرکت )
آدرس کامل متقاضی
تایید نهایی

xbaptft