رفتن به محتوای اصلی

آزمون استخدامی مردادماه 99 حسابداری

عنوان شغلی : کارشناس حسابداری

دروس عمومی
عنوان

تعداد سوالات

ضریب
 

زبان عمومی و تخصصی 10 3
هوش و استعداد تحصیلی 10 4
اصول کار تیمی 10 2
دروس تخصصی تعداد سوال ضریب

استانداردهای حسابداری

2 1
قانون تامین اجتماعی 1 1
قانون مالیات ها 1 1
ترجمه متون تخصصی 1 1

متقاضی محترم به منظور پاسخگویی به سوالات اصول کار تیمی بایستی کتاب الکترونیکی مدیرداری و همکارداری را تهیه و مطالعه نمایید.

آزمون استخدامی مردادماه 99 مهندسی صنایع

عنوان شغلی : کارشناس مهندسی صنایع

دروس عمومی
عنوان

تعداد سوالات

ضریب
 

زبان عمومی و تخصصی 10 3
هوش و استعداد تحصیلی 10 4
اصول کار تیمی 10 2
دروس تخصصی تعداد سوال ضریب

Primavera /

استانداردهای مدیریت پروژه 

   / Microsoft Project

12 4

متقاضی محترم به منظور پاسخگویی به سوالات اصول کار تیمی بایستی کتاب الکترونیکی مدیرداری و همکارداری را تهیه و مطالعه نمایید.

آزمون استخدامی مردادماه 99 اتوماسیون صنعتی

عنوان شغلی : کارشناس برق و درایو

دروس عمومی
عنوان

تعداد سوالات

ضریب
 

زبان عمومی و تخصصی 10 3
هوش و استعداد تحصیلی 10 4
اصول کار تیمی 10 2
دروس تخصصی
عنوان

تعداد سوالات

ضریب
 

الکترونیک صنعتی 6 4
مدارهای الکترونیکی 5 4
ماشینهای الکتریکی 6 4
رله و حفاظت 3 4

متقاضی محترم به منظور پاسخگویی به سوالات اصول کار تیمی بایستی کتاب الکترونیکی مدیرداری و همکارداری را تهیه و مطالعه نمایید.

آزمون استخدامی خرداد 99 شبکه و زیرساخت

دروس عمومی مشترک در هر دو عنوان شغلی
عنوان

تعداد سوالات

ضریب
 

زبان عمومی و تخصصی 10 3
هوش و استعداد تحصیلی 10 4
اصول کار تیمی 10 2
برنامه نویس جاوا
عنوان

تعداد سوالات

ضریب
 

جاوا 20 2.5
لینوکس 10 2
امنیت 10 1
دانش عمومی کامپیوتر 20 1
کارشناس ISMS
عنوان

تعداد سوالات

ضریب
 

ISMS 20 2.5
امنیت 10 2
مفاهیم شبکه و سرویس ها 20 1.5

متقاضی محترم به منظور پاسخگویی به سوالات اصول کار تیمی بایستی کتاب الکترونیکی مدیرداری و همکارداری را تهیه و مطالعه نمایید.