رفتن به محتوای اصلی

جلسه کمیته فنی و بازرگانی لجستیک هوشمند با موضوع بازگشایی پاکت و ارزیابی اسناد مناقصه‌ی "پایش وضعیت حمل سرباره فولاد مبارکه" که به عنوان بخشی از چالش لجستیک هوشمند در اولین رویداد ریورس پیچ ارائه گردید برگزار شد. در این جلسه پاکت ها با حضور اعضای کمیسون معاملات بازگشایی و اسناد ارسالی توسط اعضای کمیته فنی لجستیک هوشمند مورد ارزیابی قرار گرفت.