Skip to main content

سیستم‌‌های اطلاعاتی

واحد سیستم‌‌های اطلاعاتی شرکت ایریسا با در اختیار داشتن بیش از 200 نفر کارشناس مجرب و متخصص در حوزه‌‌های مهندس صنایع، مهندسی نرم افزار و سایر رشته‌‌های مرتبط، رسالت ارائه سیستم‌‌های جامع و یکپارچه اطلاعاتی به مشتریان خود را برعهده دارد.از مهم ترین اهداف این واحد، کمک به تعالی و رشد سازمان‌‌ها از طریق پشتیبانی از اجرای بهینه فرآیند‌ها و کارکرد‌های سازمانی می‌باشد و در این راستا با استقرار سیستم‌‌های جامع و یکپارچه در حوزه‌‌های مختلف نظیر مدیریت منابع مالی، مدیریت سرمایه‌‌های انسانی، مدیریت خرید و انبار، مدیریت فروش و حمل، مدیریت تولید و عملیات بر روی بستر زیرساخت فناوری اطلاعات مناسب، سازمان‌‌ها را در نیل به اهداف خود که مهم‌ترین آن مدیریت منابع سازمان است، هدایت می‌نماید.

خدمات اصلی واحد سیستم‌‌های اطلاعاتی عبارتند از:

üراهکار يکپارچه IRISA IS – Suite (پوشش دهنده نيازمندي‌هاي لايه هاي مديريت و عمليات سازمان)
üسيستم‌هاي ERP  استاندارد با مشارکت شرکت‌هاي مجرب خارجي نظير  ORACLE
üسيستم‌هاي مديريت توليد و برنامه ريزي توليد   MES / IPSO
üسيستم‌هاي هوش تجاري  BI
üراهکارهاي پرداخت الکترونيک سازماني
üسيستم‌هاي خاص سفارش مشتري
üبسته هاي نرم افزاري پشتيبان مديريت    MSS / BPMS
üراهکارها و خدمات تخصصي در حوزه تکنولوژي‌هاي نرم افزاري
üتهيه نقشه راه مديريت فن آوري اطلاعات و ارتباطات
üارائه خدمات مشاوره، نظارت و نگه‌داري و پشتيباني