این مقاله به یکی از مهمترین مسائل تصمیم گیری عملیاتی در حوزه صنعت فولاد می پردازد. در این مقاله مسئله تخصیص تختالهای کوتاه به سفارشهای ورق عریض و همچنین مسئله برش تختالهای بلند در کارخانجات نورد ورق عریض مطرح است. این مسئله در حوزه تحقیق در عملیات یک مسئله برنامه ریزی مختلط غیرخطی ۲میباشد و یک روش حل ابتکاری برای آن توسعه یافته است. در این روش ابتدا تختالهای بلند به صورت مجازی بریده شده و به تختالهای کوتاه اضافه میگردند. سپس ترکیب های امکانپذیر سفارشات، تختال ها و سیکل های تولیدی مختلف ایجاد شده و برای هر یک، ویژگیهای ورق مادر محاسبه می گردد. در ادامه برای هر ترکیب سفارش، تختال و سیکل تولیدی، ترکیبهای تعدادی ورقهای عریض روی ورق مادر محاسبه میگردد. در نهایت بر اساس هزینه هر ترکیب تعدادی، برنامه تخصیص تختالهای کوتاه به ورقهای عریض و برنامه برش تختالهای بلند به دست میآید، به نحوی که اهداف کلیدی تولید حاصل گردد.

مشاهده کامل مقاله ….

۵ فروردین ۱۳۹۶
icon1

ارائه یک روش تخصیص تختال به ورق عریض

 این مقاله به یکی از مهمترین مسائل تصمیم گیری عملیاتی در حوزه صنعت فولاد می پردازد. در این مقاله مسئله تخصیص تختالهای کوتاه به سفارشهای ورق […]
۲۶ اسفند ۱۳۹۵
icon2

مدیریت زمانبندی خط گالوانیزه نورد سرد

تعیین برنامه زمان بندی و توالی عملیات در مسائل برنامه ریزی تولید به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در هر سازمان تولیدی، نقش مهم و […]
۲۷ آبان ۱۳۹۴
maghale

نقش کلیدی مدیران میانی

«مدیران میانی» قدرت فزاینده‌ای دارند که در صورت بستر مناسب می‌توانند میانجی خوبی بین مدیر عالی و کارکنان باشند. مدیران میانی از یکسو با اطلاع از […]
۳ آبان ۱۳۹۴
maghale

در کسب‌وکار آمریکایی زمان به معنای پول است

آمریکا سومین کشور بزرگ جهان هم از نظر اندازه و هم از نظر جمعیت، یک موزائیک چندفرهنگی از ۳۰۰ میلیون انسان از نژادهای متفاوت است. مردم […]