راهکار های راهبری فن آوری اطلاعات

 

مشاوره، طراحی و استقرار فرآیندهای راهبری و مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات بر اساس چارچوب استاندارد ITIL جهت پاسخ به :

 

• افزایش رضایت مشتری از نحوه ارائه خدمات ITITIL01
• شفاف سازی عملکرد IT
• بهبود دسترس پذیری سرویس های IT
• کاهش ریسک روبه‌رو شدن با نیاز‌هایی که تا به حال شناسایی نشده‌اند
• کاهش هزینه‌ها در دراز مدت علی رغم هزینه بر بودن پیاده‌سازی ITIL در سازمان
• بهبود ارتباطات و انتقال اطلاعات بین مشتری و ارائه دهنده خدمات IT
• توانایی تولید بیشتر و استفاده بهتر از مهارت‌ها و تجارب پیشین
• ارائه خدمات با کیفیت مناسب طبق توافق انجام شده با مشتری
• تطابق سرویسهای IT با نیازهای کلی سازمان
• بهبود بکارگیری زیربنای IT و پرسنل آن
• مدیریت تغییرات مبتنی بر شناسایی دارایی ها و ارتباطات آن ها
• رویکرد فرآیند محور مبتنی بر تجارب برتر
• سرویس گرایی
• برنامه ریزی اقدامات آتی به جای واکنش لحظه ای

 

 

قابل استفاده در کلیه سازمان ها و صنایع به ویژه سازمان های بزرگ و دارای کاربرد های وسیع در زمینه فنآوری اطلاعات .