تماس با بخش بازرگانی

مدیران بازرگانی

مهدی برجوییان

مدیر بازاریابی و فروش شبکه و زیر ساخت

09133099910


m.barjoeian@irisaco.com
031-36660730 داخلی 1839

مهدی سیروس

مدیر بازاریابی و فروش سیستم های اطلاعاتی

09131025614


m.siroos@irisaco.com
031-36287465

محمد کاظمی

مدیر بازاریابی و فروش اتوماسیون صنعتی

09132216851


m.kazemi@irisaco.com
031-36660730 داخلی 1358