پروژه های حوزه سیستم های اطلاعاتی

is_projects

ردیف کارفرما صنعت عنوان پروژه وضعیت
۱ مجتمع فولاد میانه آهن و فولاد فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite جاری
۲ شرکت ملی فولاد آهن و فولاد استقرار سیستم مدیریت طرح ها مبتنی بر Oracle E-Business Suite جاری
۳ سازمان محیط زیست اصفهان محیط زیست توسعه سیستم اطلاعاتی محیط زیست  جاری
۴ شرکت فولاد غدیر نی ریز آهن و فولاد فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite جاری
۵ شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان آهن و فولاد فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite جاری
۶ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۷ شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری آهن و فولاد فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite جاری
۸ شرکت فولاد امیرکبیر کاشان آهن و فولاد فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite جاری
۹ شرکت صبا فولاد خلیج فارس آهن و فولاد فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite جاری
۱۰ مجتمع معدنی و صنعتی آهن و فولاد بافق آهن و فولاد فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite جاری
۱۱ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۱۲ شرکت فولاد بوتیای ایرانیان آهن و فولاد فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite جاری
۱۳ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۱۴ شرکت پاکسان شوینده مشاوره و نظارت بر استقرار سیستم ERP   خاتمه یافته
۱۵ شرکت پتروشیمی کرمانشاه پتروشیمی مشاوره استقرار سیستم ERP   خاتمه یافته
۱۶ شرکت ذوب آهن آهن و فولاد نگهداری و پشتیبانی سیستمهای ERP  جاری
۱۷ توسعه سفارشی سیستمهای سطح تولید (MES)  خاتمه یافته
۱۸ توسعه و استقرار سیستم مدیریت استراتژیک خاتمه یافته
۱۹ توسعه سفارشی ماژول فروش و حمل خاتمه یافته
۲۰ شرکت سایپا سیتروئن خودروسازی توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه خاتمه یافته
۲۱ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۲۲ شرکت هنکل پاکوش شوینده توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه خاتمه یافته
۲۳ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۲۴ شرکت صنایع ورقهای پوشش دار تاراز چهارمحال آهن و فولاد فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite جاری
۲۵ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۲۶ شرکت آهن و فولاد ارفع آهن و فولاد فروش لیسانس و استقرار IRISA IS-Suite  خاتمه یافته
۲۷ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۲۸  شرکت فولاد خراسان آهن و فولاد توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه خاتمه یافته
۲۹ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۳۰ توسعه سیستمهای SRM, CRM, پورتال و OLAP  خاتمه یافته
۳۱ ارائه خدمات مشاوره ای  جاری
۳۲ ارتقاء زیر ساخت و سیستم های اطلاعاتی ( ۱۰g to 11g ) خاتمه یافته
۳۳ شرکت فولاد اکسین خوزستان آهن و فولاد توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه خاتمه یافته
۳۴ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۳۵ تهیه نقش راه توسعه و ارتقای IS/IT جاری
۳۶ شرکت فولاد خوزستان آهن و فولاد استقرار سیستم مدیریت استراتژیک (SEM) و مدیریت فرایند (BPM) خاتمه یافته
۳۷ توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه خاتمه یافته
۳۸ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه خاتمه یافته
۳۹   (OLAP) توسعه سیستم گزارشات تحلیلی خاتمه یافته
۴۰ شرکت فولاد زرند ایرانیان آهن و فولاد توسعه و استقرار سیستمهای نگهداری تعمیرات و مدیریت کالا   خاتمه یافته
۴۱ شرکت فولاد سیرجان ایرانیان آهن و فولاد توسعه و استقرار سیستمهای نگهداری تعمیرات و مدیریت کالا   خاتمه یافته
۴۲ پشتیبانی و نگهداری سیستمهای نگهداری تعمیرات و مدیریت کالا   جاری
۴۳ شرکت فولاد غرب آسیا آهن و فولاد توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه خاتمه یافته
۴۴ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۴۵ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش آهن و فولاد توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه خاتمه یافته
۴۶ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه  جاری
۴۷ شرکت ذوب آهن و فولاد نطنز آهن و فولاد توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه خاتمه یافته
۴۸ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۴۹ شرکت فولاد هرمزگان آهن و فولاد توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه خاتمه یافته
۵۰ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۵۱ توسعه سیستم نظام مشارکتی و پیشنهادات خاتمه یافته
۵۲ استقرار سیستم مدیریت استراتژیک (SEM) و مدیریت فرایند (BPM) خاتمه یافته
۵۳ مجتمع فولاد مبارکه آهن و فولاد توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه EIS ( طرح ارتقا ) خاتمه یافته
۵۴ طراحی و استقرار زیر ساخت Oracle  BPMS  جاری
۵۵ توسعه تکمیلی زیرساخت های فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی نوین با معماری oracle Fusion جاری
۵۶ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۵۷ ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی جاری
۵۸ استقرار سیستم مدیریت استراتژیک (SEM) و مدیریت فرایند (BPM) خاتمه یافته
۵۹   (OLAP) توسعه سیستم گزارشات تحلیلی خاتمه یافته
۶۰ توسعه سیستم نظام مشارکتی و پیشنهادات بر بستر BPMS خاتمه یافته
۶۱ شرکت مخابرات کل کشور مخابرات توسعه و استقرار سیستمهای اطلاعاتی جامع مالی  خاتمه یافته
۶۲ پشتیبانی و نگهداری سیستمهای اطلاعاتی جامع مالی  جاری
۶۳ شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری آهن و فولاد توسعه و استقرار سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه خاتمه یافته
۶۴ پشتیبانی و نگهداری سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه جاری
۶۵  انبار نفت شهید محمد منتظری نفت سیستم اتوماسیون عملیات  خاتمه یافته
۶۶ شرکت ملی حفاری ایران نفت توسعه و پشتیبانی سیستم کالیبراسیون   خاتمه یافته